Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej

Grupa Pszczółki

„Przedszkole łączy pokolenia”

Innowacja pedagogiczna

„Przedszkole łączy pokolenia”


„Nie odsuwaj od siebie opowiadania starców,
albowiem i oni nauczyli się go od swoich ojców;
od nich i ty nauczysz się rozumu,
by w czasie potrzeby dać odpowiedź.”

Księga Syracha

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej
2015


Wstęp

Przedszkole, jako jedna z pierwszych instytucji, z którymi styka się dziecko, ma możliwość wyrobienia określonych postaw i umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi. Jego wychowawcza działalność ma ogromne znaczenie dla ukształtowania osobowości dziecka.

Charakteryzująca dzieci w tym wieku naturalna aktywność, ciekawość i skłonność do naśladownictwa, łatwość czerpania wiedzy z otoczenia, a także wrażliwość emocjonalna, stwarzają korzystne warunki do osiągnięcia pozytywnych efektów zamierzonych działań. Aby jednak dziecko przyswoiło sobie określone normy zachowań i stosowało się do nich, trzeba poddawać je przez dłuższy czas odpowiednim działaniom, wykorzystując każdą nadarzającą się okazję.

Dzięki medycynie ludzkie życie wydłuża się, zwiększa się liczba osób starszych, ale nie przybywa hojności i tolerancji wobec nich. Jakość społeczeństwa zależy od jego stosunku do seniorów. Tam gdzie nie ma szacunku dla osób starszych, tam nie ma przyszłości dla ludzi młodych. Jeśli nie nauczymy dzieci dobrze traktować osoby starsze, to tak też w przyszłości sami zostaniemy potraktowani.
 

Zadajemy sobie pytanie, w którym momencie najlepiej jest uczyć dzieci tolerancji, szacunku, miłości do trzeciego i czwartego wieku? A sami ludzie starsi muszą zadawać sobie pytanie, czy ich życie jest jeszcze użyteczne? - odpowiedź brzmi – tak jest użyteczne i uświadamiajmy dzieci w każdym czasie a najlepiej już w przedszkolu ponieważ przedszkolaki mogą wiele skorzystać dzięki obecności osób w podeszłym wieku w ich życiu.


Naszym zadaniem jest rozbudzić zbiorowe poczucie wdzięczności, uznania, gościnności, które sprawiają, że człowiek starszy czuje się żywą częścią swej wspólnoty.
 

Starość nikogo nie ominie, a tym, którzy nas poprzedzili należy się wdzięczność, za to, co od nich otrzymaliśmy, należna jest nasza bliskość.
 

Dlatego też powstał ten projekt. Działania w nim zawarte do realizacji dadzą nam pełna satysfakcję, że zrobiłyśmy wszystko, by integrować pokolenia, podnieść świadomość naszych wychowanków i ich rodziców na temat obecności wokół nas ludzi starszych oraz to, że osoby starsze są dla całego społeczeństwa wielkim bogactwem  – nauczycielem mądrości.


Opis innowacji

W wieku przedszkolnym formułują się elementarne mechanizmy oparte na emocjach. Dostrzega się początki zachowań podlegających samokontroli w zależności od motywacji, która nabiera charakteru społecznego. Decydujące znaczenie mają tu wzory i normy wpajane dzieciom przez osoby z najbliższego otoczenia, które dziecko lubi i uznaje za autorytet. Dziecko w tym okresie jest najbardziej podatne na wpływy pedagogiczne i wykazuje tendencje do naśladowania, łatwo przyswaja sobie umiejętności i wiedzę praktyczną czerpaną z otoczenia. Nauczyciel w przedszkolu ma możliwości osiągania dobrych efektów, bowiem dziecko odznacza się wysokim stopniem wrażliwości emocjonalnej.
 

Pełny i harmonijny rozwój małego dziecka następuje poprzez interakcję nauczania i wychowania na zasadzie wzajemnego przenikania. Kontakty z otoczeniem, doświadczenia społeczne powodują powstawanie emocji. Ułatwia to naturalna aktywność, ciekawość i chłonność umysłu dziecka. Dziecko żywo interesuje się otaczającym go światem, odczuwa szczególnie silną potrzebę nawiązywania czynnego kontaktu z otoczeniem. Wszelkie działanie służy zaspokajaniu potrzeb, dostarcza różnorodnych doświadczeń i umożliwia rozwój osobowości.
 

Tworząc innowację pedagogiczną „Przedszkole łączy pokolenia”, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa lokalnego i potrzeb osób starszych. W dobie panującego kryzysu wartości coraz częściej wspomina się o konieczności tworzenia kultury pozytywnych wzorów. O ludziach trzeciego i czwartego wieku należy mówić z ogromną wrażliwością, z szacunkiem i głęboką mądrością, gdyż dla każdego młodego człowieka oni powinni być dobrem i wartością.
 

Nasze działania zawarte w tym projekcie to najlepsze lekcje historii, kultury i tolerancji. Uczymy dzieci współdziałania i komunikacji z osobami starszymi. Uczymy dzieci czerpać wiedzę z ich doświadczeń życiowych.
 

Przedszkole zapewnia odpowiednie warunki, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych. Program zawiera 4 hasła do realizacji w formie wspólnych warsztatów, konkursów, zawodów, imprez okolicznościowych, koncertów, przedstawień, wystaw, pogadanek, czytanie wierszy i bajek, prezentacji, pokazów:

 • W przedszkolu jest miejsce dla Seniorów
 • Junior i Senior fajna sprawa – jest współpraca i zabawa
 • Wszyscy dla wszystkich – wymiana doświadczeń pokoleniowych
 • Klub Seniora dla Przedszkola.
   

Myślą przewodnią tego programu jest dbałość o zapewnienie najpełniejszego rozwoju umiejętności społecznych i poczucia wartości każdego człowieka, jak również podniesienie wśród rodziców, dziadków i innych osób świadomości znaczenia edukacji przedszkolnej.
 

Proponowany cykl zajęć wychowawczych skierowany jest do przedszkolaków, rodziców i dziadków a także do członków Klubu Seniora mieszczącego się w Osiedlowym Domu Kultury a przeznaczony do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. Program ma charakter otwarty – jego treści mogą być rozszerzane w zależności od potrzeb środowiska i zainteresowań dzieci. Zawiera on hasła dotyczące:

 • Kształtowania umiejętności obdarzania uwagą dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują,
 • Przestrzegania reguł obowiązujących w świecie dorosłych,
 • Uczenia radzenia sobie w sytuacjach życiowych i przewidywania skutków swoich zachowań,
 • Uświadamiania poprawnych zachowań w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, jak o nią poprosić,
 • Uświadamianie dzieci, że wszyscy ludzie maja równe prawa,
 • Rozwijania zainteresowań zabawami parateatralnymi, piosenkami ludowymi, sztuką ludową, tradycjami i obrzędami ludowymi.
   

Zaproponowane treści w programie innowacyjnym są dostosowane do możliwości dzieci.


Cele ogólne innowacji

 • Łamanie barier międzypokoleniowych poprzez wzajemną współpracę poszczególnych grup wiekowych,
 • Wspieranie i stymulowanie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 • Aktywny udział w życiu najmłodszego pokolenia.
 • Wypracowanie modelu włączenia seniorów w lokalną ofertę opiekuńczo-edukacyjno-kulturalną dla małych dzieci.

Cele szczegółowe

 • Przygotowanie dzieci do życia w wielokulturowym i wielowymiarowym społeczeństwie,
 • Promowanie takich wartości jak otwartość, tolerancja i szacunek do drugiego człowieka,
 • Wykorzystanie wiedzy zawodowej seniora w pracy przedszkola,
 • Wyrabianie u dzieci szacunku wobec osób starszych,
 • Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych,
 • Przekazanie dzieciom systemu wartości, tradycji i zwyczajów,
 • Pokazanie dzieciom, to, czym jest starość, że może być twórcza, radosna, może być związana z pewnymi ograniczeniami, zmianami w wyglądzie i możliwościach, które trzeba zaakceptować,
 • Rozwijanie u dzieci empatii do osób starszych i zachęcanie seniorów do wspólnej zabawy i aktywnego działania,
 • Przełamywanie barier społecznych,
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnego zdania (przemyśleń, refleksji), dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na gruncie trzech, czterech pokoleń,
 • Promowanie życzliwości i zachęcanie do sprawiania innym dobrych uczynków
 • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec chorych i cierpiących.


Procedury osiągnięcia celów innowacji

Chcąc osiągnąć zamierzone cele należy stosować odpowiednio dobrane formy i metody edukacji. Dziecko poznaje świat przez działanie, przeżywanie i odkrywanie. Celem jest to, co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy, jest to efekt końcowy działania. Zadania stawiane dzieciom w celu osiągnięcia zamierzonych efektów powinny kształcić: wiedzę, emocje, sprawności, umiejętności.


Podstawową formą aktywności jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym. Oznacza to, że proces nauczania powinien być związany z zabawą. Natomiast podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

 • Indywidualna
 • Zespołowa
 • Zbiorowa (zajęcia z cała grupą)


Metody prowadzenia zajęć odnoszą się do sposobów pracy nauczyciela z dzieckiem i służą realizacji wyznaczonych przez niego celów zajęć. W realizacji zadań wykorzystane będą metody aktywizujące.

Metody czynne:

 • Zadań praktycznych – wykonywanie przez dzieci różnych zadań o charakterze praktycznym,
 • Zadań stawianych dziecku,
 • Kierowanie działalnością dziecka poprzez inspirowanie, zachętę, podsunięcie pomysłu do samodzielnych działań,
 • Ekspresję plastyczną, ruchową, muzyczną, zabawowo-naśladowczą

Metody percepcyjne:

 • Obserwacja,
 • Pokaz,
 • Podanie przykładu, demonstracja wzoru.

Metody słowne:

 • Pogadanka, rozmowa i prelekcja,
 • Opis,
 • Bajka, wiersz i opowiadanie,
 • Objaśnienie i instrukcja.