Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej

Grupa Pszczółki

Opis innowacji

OPIS INNOWACJI

Tworząc innowację miałyśmy na celu ukształtowanie u naszych wychowanków prawidłowych postaw prozdrowotnych w zakresie zdrowego stylu życia, troski o własne zdrowie, aktywnego wypoczynku, prawidłowego odżywiania oraz zdrowia psychicznego.

Ważnym zadaniem jest zwrócenie dzieciom uwagi na takie sytuacje życiowe, w których należy zadbać o własne bezpieczeństwo i wskazanie im, w jaki sposób to czynić. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej zapewnia odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do planowanych działań innowacyjnych.

Proponowany cykl zajęć edukacyjno- wychowawczych promujących zdrowy styl życia skierowany jest do przedszkolaków ze wszystkich grup wiekowych.

Nauczyciele i rodzice powinni być partnerami w procesie kształtowania postaw prozdrowotnych dzieci. Zamierzamy więc włączyć rodziców w te działania poprzez czynny udział w zajęciach dydaktycznych, w zawodach i imprezach rekreacyjno-sportowych, w prelekcjach o tematyce zdrowotnej, w przygotowaniach do międzyprzedszkolnej Olimpiady sportowej.

Program ma charakter otwarty - jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci.

Zawiera on hasła dotyczące:

 • Działania na rzecz ochrony środowiska

 • Zdrowy styl odżywiania

 • Zdrowie fizyczne – aktywność ruchowa

 • Zdrowie psychiczne dziecka

 • Bezpieczeństwo przedszkolaka

Zaproponowane treści w programie innowacyjnym są dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci.

CEL OGÓLNY INNOWACJI:

 • Podniesienie poziomu wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym na temat bezpieczeństwa i zdrowia, aktywności ruchowej, ochrony środowiska, wdrożenie ich do stosowania poprzez ukazywanie przyczyn powstawania sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia

 • Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, proekologicznych i profilaktycznych

CELE SZCZEGÓŁOWE :

 • Wzmocnienie pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony środowiska. Kształcenie postaw ekologicznych

 • Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się poprzez ruch, korzystanie ze świeżego powietrza, wybierania zdrowych produktów spożywczych

 • Kształtowanie umiejętności budowania poprzez wartości u każdego dziecka, wrażliwości na postawy innych, wzajemnego szacunku i życzliwości

 • Kształtowanie świadomości ochrony zdrowia i życia poprzez szeroko pojętą profilaktykę

 • Uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w sali, ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach

 • Zapoznanie w procesie wychowania i nauczania z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom oraz unikanie zagrożeń

PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

Metody czynne:

- zajęć praktycznych – wykonywanie przez dzieci różnych zadań o charakterze praktycznym, powtarzanie wiedzy z danego zakresu

- zadań stawianych dziecku - zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty

- metody problemowe - gry dydaktyczne ,burza mózgów,

- spacery i wycieczki,

- kierowanie działalnością dziecka poprzez inspirowanie, zachętę dziecka, podsunięcie pomysłu do samodzielnych działań

- samodzielne doświadczenia poprzez spontaniczną działalność dziecka

 • metody ekspresyjne – poprzez konkursy plastyczne

 • metody ćwiczeń – zawierające ćwiczenia fizyczne, powtarzane czynności, utrwalanie prawidłowych postaw i wiedzy

Metody percepcyjne:

- obserwacja

- pokaz

- podanie przykładu, wzoru postępowania

Metody słowne:

- pogadanki i prelekcje,

- opis,

- bajki i opowiadanie,

- objaśnienia

- instrukcje

Formy:

 • Praca indywidualna

 • Praca zespołowa

 • Praca z całą grupą

DATA I MIEJSCE INNOWACJI:

Wdrażanie innowacji planowane jest od 2014 roku w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Łęcznej we wszystkich grupach wiekowych.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INNOWACJI:

Innowacja będzie finansowana z własnych środków placówki.