Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej

Grupa Pszczółki

Innowacja pedagogiczna

Przedszkole Publiczne Nr 2

21-010 Łęczna

ul. Staszica 19

Innowacja pedagogiczna

Zdrowy, sprawny i rozważny

nasz przedszkolak każdy”

Autorki innowacji:

Małgorzata Cielniak

Aleksandra Walas

Anna Szewc

Harmonogram realizacji zadań programowych

Działania na rzecz ochrony środowiska

Tematyka

Cele

Umiejętności dziecka

Formy realizacji

Termin realizacji

„Na ratunek Ziemi”

- kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego

- poznanie w jaki sposób możemy walczyć z zanieczyszczeniem środowiska

- poznanie odnawialnych źródeł energii

- poznanie przyczyn i konsekwencji zmian klimatu

- potrafi rozwiązywać zagadki o treści ekologicznej

- poszerza swoją wiedzę na temat ochrony środowiska

- wzbogaca zasób słownictwa o takie pojęcia, jak: klimat, pogoda, energia

- wykonanie przez dzieci plakatów, emblematów,

- doświadczenia, eksperymenty

- udział w powiatowym konkursie plastycznym -

Nasze drzewo – nasz dom”

IV.

Mały ekolog segreguje śmieci”

- kształcenie proekologicznych nawyków w codziennym życiu

- kształcenie umiejętności segregacji śmieci

- wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska

- kształcenie umiejętności współdziałania w grupie oraz przestrzegania przyjętych zasad

- wie jak reagować na niszczenie

i zanieczyszczanie środowiska przez rówieśnika i dorosłych

- zna i nazywa źródła i rodzaje odpadów

- zna pojęcia: śmieci, odpady, segregacja,

- zna kolory pojemników na odpady

- czerpie radość ze wspólnej zabawy

zajęcia otwarte

I.

Woda – źródłem życia”

- uzmysłowienie dzieciom właściwości i stanów skupienia wody

- poznanie znaczenia wody dla roślin, ludzi, zwierząt oraz rozumienia potrzeby jej oszczędzania

- podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody

- dostarczenie dzieciom bodźców, które pobudzają je do działania, szukania odpowiedzi, zadawania pytań

- bada właściwości wody za pomocą zmysłów i potrafi je opisać

- wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń

- rozumie potrzebę oszczędzania wody

- potrafi wyjaśnić do czego potrzebna jest woda

- wie, że woda jest dobrem, o które trzeba dbać

Zabawy i ćwiczenia badawcze z wodą

XII.

Przedszkolak – najlepszym przyjacielem zwierząt”

- wzbogacenie wiadomości dzieci na temat zwierząt domowych

- zwrócenie uwagi na właściwą opiekę, rolę psa w życiu człowieka,

- wprowadzenie pojęcia: odpowiedzialność

- poznanie zwyczajów i przyzwyczajeń zwierząt domowych, takich, jak: psy, koty, chomiki

- zachęcanie do zbierania karmy dla zwierząt ze schroniska i dokarmiania zwierząt również dziko żyjących

- wie jaka jest rola człowieka w życiu każdego zwierzęcia

- zna zasady opieki nad zwierzętami

- rozumie co oznacza odpowiedzialność za zwierze będące pod jego opieką

- zbiórka karmy dla schroniska zwierząt w Lublinie

- spotkanie z wolontariuszami „Animals” z Lublina

- konkurs plastyczny „ Moje ulubione zwierzątko”

- ogólnopolski konkurs plastyczny „ Koty, psy i inne zwierzęta”

XI

Zdrowy styl odżywiania

Tematyka

Cele

Umiejętności dziecka

Formy
realizacji

Termin
realizacji

„O zdrowym odżywianiu prawie wszystko”

- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia

- ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu

- poznanie różnych ekologicznych produktów spożywczych będących źródłem witamin i minerałów

- zachęcanie do częstego spożywania owoców i warzyw

- kształtowanie świadomości, że nadmiar

spożywanych słodyczy naszemu zdrowiu szkodzi

- dba o swoje zdrowie, zaczyna orientować się w zasadach zdrowego odżywiania

- rozumie konieczność ograniczenia spożywania słodyczy

- zna i korzysta z ekologicznych produktów

- stosuje w praktyce zdobyte informacje z zakresu znajomości zasad zdrowego odżywiania się

- wykazuje umiejętność współpracy i współdziałania w zespole

- plakaty promujące zdrowy styl odżywiania

- zajęcia dydaktyczne

- spotkania i pogadanki z intendentką

- układanie jadłospisu

XII.

II.

V.

Moje zdrowe eko-śniadanie”

- uświadomienie roli właściwego odżywiania się

- przełamywanie niechęci przed nowymi produktami

- sprawdzanie zdobytych przez dzieci umiejętności i wiadomości

- kształcenie umiejętności współpracy w grupie

- zaangażowanie do współpracy rodziców dzieci

- wie, czemu służy właściwe odżywianie się

- dostrzega konieczność spożywania produktów niezbędnych dla zdrowia

- podejmuje próby samodzielnego tworzenia jadłospisu

- myje owoce i warzywa przed jedzeniem

- samodzielnie komponuje i wykonuje prosty, zdrowy posiłek - śniadanie

- potrafi kulturalnie zachować się podczas spożywania posiłków, nakrywa do stołu, sprząta po sobie

- samodzielne przygotowanie śniadania w przedszkolu

- prezentacja

- degustacja

1 x w tygodniu

Co wiemy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu się”

- kształcenie postawy pro-zdrowotnej i zdrowego stylu życia

- rozwijanie pro-zdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków

- integracja zespołów grupowych oraz społeczności przedszkolnej

- zna zasady zdrowego odżywiania się

- wie, czemu służy właściwe odżywianie się

- rozumie znaczenie czystości dla zdrowia

- chętnie biega, skacze i ćwiczy

- zna zasady „zdrowej rywalizacji”

- przedszkolny konkurs wiedzy

- zajęcia dydaktyczne

IV.

Zdrowie fizyczne – aktywność ruchowa

Tematyka

Cele

Umiejętności dziecka

Formy
realizacji

Termin
realizacji

„Duży czy mały – to sportowiec doskonały” międzyprzedszkolna olimpiada sportowa.

- poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej

- rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażek lub zwycięstwa

- tworzenie atmosfery współdziałania w zespole

- poznawanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego

- stosowanie zasad feir play

- rozwija koordynację ruchową

- rozładowuje napięcie emocjonalne

- ćwiczy umiejętności opanowania lęku, emocji, pokonywania trudności

- współtworzy miłą atmosferę podczas ćwiczeń

- przestrzega reguł w zawodach sportowych

- ćwiczenia gimnastyczne

- zawody sportowe wewnątrzprzedszkolne w ogrodzie przedszkolnym

- spacery, wycieczki

- zawody olimpijskie na stadionie G.K.S. Górnik

V/VI.

Ruszaj się – będziesz zdrowy”

- zachęcanie do częstego korzystania ze świeżego powietrza, bez względu na warunki atmosferyczne

- promocja aktywnego stylu życia

- zapoznanie z rolą aktywności ruchowej w życiu człowieka

- rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dziecka

- rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych

- wie, że należy dbać o zdrowie poprzez ruch, ćwiczenia gimnastyczne, uprawianie sportów

- respektuje wspólnie ustalone zasady obowiązujące w zabawach i grach zespołowych

- aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych

- stosuje się do reguł gry

- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

- spacery

- wycieczki

- konkurs plastyczny – „Ruch to zdrowie”

XII.

V.

Stop – biernym palaczom”

Przedszkolak bez próchnicy”

- poznanie szkodliwych skutków palenia papierosów

- uświadomienie zagrożeń, jakie niesie palenie papierosów

- promocja zdrowego stylu życia , wolnego od tytoniu i innych środków uzależniających

- wdrażanie u dzieci unikania pobytu w miejscach zadymionych

- promowanie zachowań prozdrowotnych oraz profilaktyki jamy ustnej u dzieci

- kształtowanie nawyków higienicznych i żywieniowych

- rozumienie potrzeby mycia zębów po każdym posiłku

- wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych z higieną osobistą

- wdrażanie do właściwego zachowania się podczas badań i opanowanie lęku przed koniecznymi zabiegami

-wymienia najważniejsze choroby, negatywne skutki dla zdrowia spowodowane paleniem papierosów

- dostrzega korzyści płynące z niepalenia papierosów

- jest przekonane o konieczności dbania o zdrowie

- potrafi wykonać plakat – rysunek zgodnie z tematyką

- zna przeznaczenie i nazwy przyborów toaletowych

- wie, że należy troszczyć się o swoje zdrowie

rozumie potrzebę mycia zębów po każdym posiłku

- zna zasady prawidłowego dbania o zęby

- rozumie potrzebę stałego kontrolowania i leczenia zębów

- realizacja zadań proponowanych przez PSSiP promujących zdrowie

- wycieczka do gabinetu stomatologicznego

- spotkanie z pielęgniarką

- wykonanie plakatu – „Zdrowy uśmiech”

- udział w projekcie edukacyjnym „Dzieciństwo bez próchnicy”

II.

XI.

VI.

Zdrowie psychiczne dziecka

Tematyka

Cele

Umiejętności

dziecka/rodzica

Formy realizacji

Termin
realizacji

„A ja lubię przedszkole”

- dostarczanie radości ze wspólnej zabawy i innymi dziećmi w przedszkolu

- zapewnienie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa

- rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji i potrzeb

- wyraża emocje i swoje potrzeby w sposób werbalny, współdziała grzecznie w zabawach

- bierze udział w zabawach posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem

- potrafi radzić sobie w sytuacjach życiowych

- czuje się akceptowane i bezpieczne

- przeżywa radość w czasie zabawy w przedszkolu

- spotkanie z psychologiem – zajęcia grupowe

XI.

Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”

- uświadomienie własnych błędów wychowawczych

- poszerzenie predyspozycji wychowawczych

- rodzic rozumie, co czuje dziecko w momencie ukarania

rodzic wie jakie metody wychowawcze są skuteczne, jest świadomy negatywnych konsekwencji stosowania przemocy fizycznej i psychicznej oraz rozumie potrzebę określania norm i zasad dzieciom

- spotkanie z psychologiem i pedagogiem

- warsztaty dla rodziców

- ankieta

XI.

Jak budować poczucie wartości u dzieci?”

Wpływ mediów na rozwój dzieci”

- kształcenie umiejętności budowania poczucia wartości u dzieci

- zapoznanie rodziców z metodami wzmacniającymi poczucie wartości u dzieci

- promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu z rodziną, przyjaciółmi

- poznanie negatywnego wpływu mediów na rozwój dziecka

- rodzic zna metody służące budowaniu poczucia wartości u dzieci

- wie, kiedy stosować metody budujące poczucie wartości u dzieci

- rodzic zna konsekwencje wynikające z nadmiernego korzystania z mediów przez dzieci

- rozumie znaczenie aktywnego spędzania wolnego czasu z dzieckiem

- spotkanie z psychologiem - prezentacja

- ankieta

- kącik dla rodziców

- spotkanie z psychologiem -

prezentacja

Raz w roku

Raz w roku

Bezpieczeństwo przedszkolaka

Tematyka

Cele

Umiejętności dziecka

Formy
realizacji

Termin
realizacji

„Mały ratownik”

- przekazanie dzieciom umiejętności z zakresu dbania o własne bezpieczeństwo, postępowania w sytuacji wypadku lub innego zagrożenia

- oswojenie dziecka z osobą ratownika, sprzętem i wyposażeniem medycznym

- kształtowanie odpowiednich zachowań i postaw w sytuacji zagrożenia zdrowia

- poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w codziennym życiu

- przygotowanie dzieci do unikania niebezpieczeństw oraz prawidłowego wzywania pomocy

- kształcenie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo

- podniesienie poziomu wiedzy n.t. bezpieczeństwa w domu, przedszkolu, na placu zabaw

- zna swoje imię i nazwisko, adres domowy, wie jak zachować się w sytuacji, gdy np. członek rodziny traci przytomność

- zna numery alarmowe

- wskazuje i nazywa przedmioty związane z udzielaniem pierwszej pomocy: bandaż, woda utleniona, plater, gaza

- kurs pierwszej pomocy dla wszystkich dzieci pt. „Mały ratownik”

- prelekcja

- objaśnienie

- pokaz

XI.

Ewakuacja”

- ćwiczenie szybkiego, zorganizowanego opuszczania budynku przedszkola przez wszystkie dzieci i personel

- uświadomienie konieczności unikania zagrożeń i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w zetknięciu się z żywiołem

- rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia i zwracania się o pomoc

- wdrożenie dzieci do prawidłowych zachowań podczas ewakuacji poprzez doskonalenie umiejętności poruszania się w grupie

- wskazanie postaw właściwych podczas ewakuacji oraz zasygnalizowania istnienia znaków ewakuacyjnych

- przygotowanie dzieci i pracowników przedszkola do właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia

- nauka właściwego postępowania w razie faktycznego zagrożenia

- wie jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, unika miejsc i zachowań niebezpiecznych

- dziecko potrafi zachować się spokojnie w sytuacji zagrożenia i zwrócić się o pomoc do dorosłych

- dziecko dostrzega znaczenie znaków ewakuacyjnych, wie jak należy zachować się podczas ewakuacji, potrafi wskazać zachowania prawidłowe

- wykonuje polecenia prowadzącego zajęcia, porusza się w grupie, w marszu – bez potrącania się, omija przeszkody

- sprawnie wykonuje ćwiczenia związane z próbną ewakuacją

- rozumie znaczenie symboli graficznych

- posiada wiedzę n.t. instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi: policja, pogotowie, straż

- zna zasady bezpiecznej ewakuacji

- pogadanka,

- objaśnienie

- rozmowa

- pokaz

- ćwiczenia praktyczne – próbna ewakuacja pod nadzorem pracownika KPSP

w Łęcznej

XI.

Przedszkolak bezpiecznym rowerzystą”

Poznajemy zawody – policjant, strażak, strażnik miejski, lekarz, stomatolog, pielęgniarka”

- budzenie zainteresowania dzieci tematyką bezpiecznego poruszanie się po drodze

- poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach

- promowanie bezpiecznej jazdy na rowerze, zgodnej z zasadami ruchu drogowego jak również rozsądku i wyobraźni

- uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego

- propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się ekologicznym środkiem lokomocji - rowerem

- wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków i zachowań na drodze

- kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną

- szczegółowe przybliżenie specyfiki wybranych zawodów

- zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze

- uczulenie dzieci na zachowanie bezpieczeństwa w stosunku do osób nieznajomych

- budzenie szacunku dla pracy strażaków i straży miejskiej

- uświadomienie dzieciom potrzebnej a zarazem niebezpiecznej pracy strażaków i straży miejskiej

- wyrabianie nawyków dbania o zdrowie

- kształtowanie umiejętności słuchania- zapoznanie z pracą lekarza, pielęgniarki

- kształtowanie postaw prozdrowotnych

- uświadomienie problemów osób niepełnosprawnych fizycznie

- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach

- posiada przekonanie, że potrafi dać sobie radę w nagłej sytuacji i że trzeba pomagać innym

- zna konsekwencje działań ryzykownych, czyli takich które często są przyczynami wypadków, zna podstawowe zasady ruchu drogowego

- ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z dziedziny ruchu drogowego

- zna sposoby zapobiegania wypadkom

- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze

- potrafi pokazać tzw. „pozycję na żółwia” – ochrony przed atakiem psa

- zna numery telefonów alarmowych

- wie na czym polega trudna i odpowiedzialna praca: policjanta, strażaka....

- zna podstawowe zasady dotyczące zapobiegania chorobie, wie jak wygląda badanie medyczne

- wie, jak dbać o swoje zdrowie, zna zasady prawidłowego odżywiania się

- wymienia zdrowe produkty oraz produkty szkodzące zdrowiu

- ubiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,

- jest wrażliwy na problemy ludzi niepełnosprawnych

- działania praktyczne – z wizytą na miasteczku rowerowym, pod doświadczonym okiem pracownika KPP z Łęcznej

- objaśnienie, rozmowa, pokaz

- spotkania i pogadanki z ludźmi reprezentującymi różne dziedziny życia,

- przejście przez pobliskie skrzyżowanie,

- spacery i wycieczki

- zajęcia sprzyjające ekspresji i percepcji twórczej: plastyka, muzyka, taniec

- wizyta w gabinecie lekarskim, stomatologicznym

- wizyta przedszkolaków u Straży Pożarnej

VI.

1 X w miesiącu