UWAGA!!!

Obecna strona nie będzie już aktualizowana.

Zostaje stroną archiwalną aż do jej wygaśnięcia.

Wszystkie ważne informacje (m.in. aktulaności, opłaty,

dokumenty...itp.) będą dostępne na nowej stronie przedszkola. 


>>>NOWA STRONA PRZEDSZKOLA

 


 

 

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Łęcznej ogłasza nabór dzieci

wieku 2,5 – 5 lat

na rok szkolny 2021/2022

w terminie: od 1 do 12 marca 2021r.

Zapisy będą prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe

i

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA - pobierz plik

 

Przedszkole prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.

 Koszty pobytu dziecka w przedszkolu to:

  • dzienna stawka wyżywienia - 6,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);

  • za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę zadeklarowaną we wniosku

                                                                               SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 


 

Informacja dotycząca opłaty za wyżywienie

Szanowni Rodzice informujemy, iż od stycznia 2021r. nastąpiła zmiana stawki za wyżywienie dzieci w przedszkolu, która wynosi 6,00zł dziennie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice!

Od dnia 28.09.2020r. wprowadzamy dodatkowe obostrzenia w procedurach przyprowadzania oraz odbierania Dzieci:

  • Dzieci przyprowadzane będą odbierane przy drzwiach przez pracownika przedszkola, przebierane i odprowadzane do sali;
  • Dzieci odbierane: proszę dzwonić domofonem do grupy przy drzwiach i zgłosić chęć odbioru dziecka. Pracownik przyprowadzi przebrane dziecko Rodzicowi;
  • Wszelkie sprawy służbowe proszę załatwiać telefonicznie lub drogą mailową.

Obostrzenia te zostały wprowadzone w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań w naszym regionie oraz wskazaniami Sanepidu.

oplaty

WYKAZ OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP 

Numer konta bankowego:
35 1020 3206 0000 8502 0091 2170

Prosimy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka została wyliczona bez zaokrągleń i nadpłat.

rodo

Regulamin korzystania z karty magnetycznej rejestrującej rzeczywisty czas pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Łęcznej
1. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.
2. Elektroniczny system ewidencji,rejestruje czas pobytu dziecka w Przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w Przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.
3. Przyprowadzając dziecko Rodzic (opiekun prawny) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w Przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane (urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika sygnałem dźwiękowym i świetlnym – zapala się dioda).
4. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w Przedszkolu. Pracownik przedszkola posiada elektroniczny raport zawierający ilość godzin jakie dziecko spędziło w placówce w danym miesiącu.
5. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest opłata za całodzienne wyżywienie.
6. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka ze względu na brak karty, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (tj. od godz. 6.00 do godz. 17.00) z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej. Każda w/w sytuacja powinna być zgłoszona intendentowi, celem ujęcia dziecka do przygotowania całodziennego wyżywienia.
7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać dziecko najpóźniej o godz. 8.00. z uwagi na realizację Podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.00. Po tym czasie wejście do Przedszkola będzie zamknięte.
8. Ze względu na brak w Przedszkolu grup 5 godzinnych (bezpłatnych), minimalny czas pobytu dziecka w Przedszkolu wynosi 6 godzin ( tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00). W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dziecko może być odebrane wcześniej, jak i przyprowadzone później.
9. Rozliczenie godzinowe za pobyt dziecka w Przedszkolu odbywa się na mocy: Uchwały Nr XLIV/239/2018 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 27.02.2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci, któredo końca roku szkolnegow roku kalendarzowym kończa 6 lat w publicznych przedszkolach,oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego ( z późn.zm.)
10. Przedszkole daje w depozyt Rodzicom/opiekunom jedną kartę służącą do rejestracji jednego dziecka w systemie. Rodzic/opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem jej przyjęcie i zwrot.
11. Oprócz karty, o której mowa w punkcie 10 istnieje możliwość nabycia kart dodatkowych. Koszt nabycia dodatkowej karty jest zgodny z obowiązującym cennikiem producenta kart i leży po stronie Rodzica/opiekuna.
12. W przypadku zgubienia, zniszczenia, bądź innej utraty karty magnetycznej Rodzic/opiekun jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola. Na wniosek Rodzica/opiekuna prawnego zostanie wydana nowa karta. Koszt wydania nowej karty jest zgodny z obowiązującym cennikiem producenta kart i leży po stronie Rodzica/opiekuna.
13. Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu naliczania opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.
14. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łęcznej.
Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2019 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Łęcznej z dnia 10.07.2019r

Poprawiony (środa, 21 kwietnia 2021 10:50)