Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej

Grupa Pszczółki

Konkurs plastyczno - techniczny "Warzywne ZWIERZAKI - CUDAKI"

Utworzono dnia 21.09.2023

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS
PLASTYCZNO - TECHNICZNY

pt. „Warzywne ZWIERZAKI - CUDAKI”

1. Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej

2. Osoby odpowiedzialne za konkurs: Ewelina Król, Alicja Matej, Ewa Mitrus

3. Cele konkursu:

 • Rozwijanie twórczej inwencji, pobudzanie wyobraźni oraz kreatywności dziecka.

 • Rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych oraz estetycznych.

 • Utrwalanie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw.

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych, zachęcanie do zdrowego odżywiania się.

 • Podejmowania wspólnych działań twórczych rodziców i dzieci.

4. Informacje ogólne:

 • Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne N r 2 w Łęcznej.

 • W konkursie biorą udział dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łęcznej.

5. Warunki uczestnictwa:

 • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

 • Prace wykonują dzieci wspólnie z rodzicami.

 • Praca konkursowa może być wykonana z dowolnie wybranych warzyw.

 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką. Metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, wiek, grupa przedszkolna.

 • Prace konkursowe należy przynieść do przedszkola w terminie: 25 - 26.09. 2023r.

 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 27.09.2023r.

   

6. Warunki konkursu i nagrody:

 • Komisja powołana przez organizatorów wyłoni spośród uczestników laureatów konkursu.

 • Przewidziane są nagrody w każdej grupie wiekowej oraz wyróżnienia, Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

 • Prace zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów: inwencja twórcza wykonującego, ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość, estetyka wykonania, zgodność z tematem konkursu.

 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

 • Prace wyeksponowane będą na holu przedszkola.

 • Czas trwania wystawy uzależniony będzie od trwałości prac.

   

7. Warunki końcowe:

 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników. Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażaniem zgody autora na jej publiczną prezentację na stronie internetowej przedszkola oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów konkursu.

 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późniejszymi zmianami).

 • Osobą dokonująca zgłoszenia uczestnika do konkursu jest rodzic/opiekun prawny dziecka. Ma ona obowiązek zapoznać się z zasadami niniejszego konkursu oraz o sposobie przetwarzania danych osobowych oraz możliwości wyrażenia sprzeciwu w każdym momencie.