Ogłoszenie

VII MIĘDZYPRZEDSZKOLNA OLIMPIADA SPORTOWA
„DUŻY I MAŁY TO SPORTOWIEC DOSKONAŁY"

Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej, Górnik Łęczna S.A. oraz GKS "Górnik" Łęczna zapraszają na MIĘDZYPRZEDSZKOLNĄ OLIMPIADĘ SPORTOWĄ dla dzieci 5-letnich, która odbędzie się 21.09.2019r na sali gimnastycznej Szkoły podstawowej nr 2 ul.Piłsudskiego 12.(wejście bramką od tyłu sali)
Patronatem honorowym imprezę objął Burmistrz Miasta Łęczna.
Jest to okazja do integracji całych rodzin oraz promowania zdrowego stylu życia, dlatego przyjdźmy i głośno, radośnie oraz kolorowo kibicujmy naszej drużynie! Wywalczmy Puchar Kibica Olimpiady!

Sobota 21 września 2019 (sobota) g.10.00
Łęczna
(sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej ul.Piłsudskiego 12 )
Nasze przedszkole obowiązuje kolor niebieski i żółty.
PROGRAM OLIMPIADY
Do godziny 9.45 – zbiórka reprezentacji przedszkoli,
zajmowanie przez kibiców miejsc na trybunach
10.00 – uroczyste otwarcie Olimpiady
10.15-11.45 – blok konkurencji sportowych
11.45-12.00 – blok pokazów sportowych
12.00 – wręczenie nagród
ok.12.30 – uroczyste zamknięcie Olimpiady
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI, DZIADKAMI, SĄSIADAMI DO
KIBICOWANIA NASZEJ DRUŻYNIE!
OBOWIĄZUJE KOLOR NIEBIESKO-ŻÓŁTY.

Regulamin korzystania z karty magnetycznej rejestrującej rzeczywisty czas pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Łęcznej

1. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.
2. Elektroniczny system ewidencji,rejestruje czas pobytu dziecka w Przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w Przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.
3. Przyprowadzając dziecko Rodzic (opiekun prawny) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w Przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane (urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika sygnałem dźwiękowym i świetlnym – zapala się dioda).
4. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w Przedszkolu. Pracownik przedszkola posiada elektroniczny raport zawierający ilość godzin jakie dziecko spędziło w placówce w danym miesiącu.
5. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest opłata za całodzienne wyżywienie.
6. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka ze względu na brak karty, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (tj. od godz. 6.00 do godz. 17.00) z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej. Każda w/w sytuacja powinna być zgłoszona intendentowi, celem ujęcia dziecka do przygotowania całodziennego wyżywienia.
7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać dziecko najpóźniej o godz. 8.00. z uwagi na realizację Podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.00. Po tym czasie wejście do Przedszkola będzie zamknięte.
8. Ze względu na brak w Przedszkolu grup 5 godzinnych (bezpłatnych), minimalny czas pobytu dziecka w Przedszkolu wynosi 6 godzin ( tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00). W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dziecko może być odebrane wcześniej, jak i przyprowadzone później.
9. Rozliczenie godzinowe za pobyt dziecka w Przedszkolu odbywa się na mocy: Uchwały Nr XLIV/239/2018 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 27.02.2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci, któredo końca roku szkolnegow roku kalendarzowym kończa 6 lat w publicznych przedszkolach,oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego ( z późn.zm.)
10. Przedszkole daje w depozyt Rodzicom/opiekunom jedną kartę służącą do rejestracji jednego dziecka w systemie. Rodzic/opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem jej przyjęcie i zwrot.
11. Oprócz karty, o której mowa w punkcie 10 istnieje możliwość nabycia kart dodatkowych. Koszt nabycia dodatkowej karty jest zgodny z obowiązującym cennikiem producenta kart i leży po stronie Rodzica/opiekuna.
12. W przypadku zgubienia, zniszczenia, bądź innej utraty karty magnetycznej Rodzic/opiekun jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola. Na wniosek Rodzica/opiekuna prawnego zostanie wydana nowa karta. Koszt wydania nowej karty jest zgodny z obowiązującym cennikiem producenta kart i leży po stronie Rodzica/opiekuna.
13. Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu naliczania opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.
14. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łęcznej.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2019 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Łęcznej z dnia 10.07.2019r


oplaty

WYKAZ OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ZA M-C CZERWIEC pobierz

Numer konta bankowego:
35 1020 3206 0000 8502 0091 2170
Prosimy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka została wyliczona bez zaokrągleń i nadpłat.


Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Konfucjusz


Witamy wszystkich Przedszkolaków i Rodziców
w nowym roku
przedszkolnym 2019/2020.

W tym miejscu przez cały rok znajdą Państwo
zdjęcia
z różnorodnych zajęć Waszych Pociech w przedszkolu.

Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty
odwiedzając konkretne zakładki strony internetowej.


rodo

Poprawiony (środa, 18 września 2019 18:36)