Zajęcia dodatkowe

 • Język angielski – bezpłatne zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w każdej grupie dzieci. Naukę w formie zabawy prowadzi wykwalifikowana nauczycielka języka angielskiego. Wszystkie dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.
 • Rytmika – bezpłatne zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w każdej grupie. Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane.
 • Religia - w grupie dzieci 5- letnich odbywają się 2 razy w tygodniu po 30min. Zajęcia są bezpłatne, uczestniczą dzieci chętne
 • Gabinet logopedyczny – W placówce organizowane są zajęcia logopedyczne, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej. Terapia logopedyczna obejmuje: usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy, stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowych oraz prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę. Zajęcia są bezpłatne odbywają się 1 raz w tygodniu.
 • Gabinet psychologiczny – W placówce organizowane są zajęcia psychologiczne z dziećmi. Gabinet psychologiczny zapewnia porady dla rodziców w zakresie zaburzeń emocjonalnych dzieci.

Przedszkole Publiczne nr 2 mieści się w Łęcznej przy ulicy Staszica 19. Pracuje tu wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.
Jesteśmy placówką publiczną . Organem prowadzącym jest Gmina Łęczna. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie. Dokumentem regulującym funkcjonowanie placówki jest Statut Przedszkola Nr 2 w Łęcznej. Przedszkole nasze posiada 225 miejsc dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Do przedszkola przyjmujemy dzieci na pobyt całodzienny (dziesięciogodzinny) i pobyt skrócony (pięciogodzinny). Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17. 00
Przedszkole
posiada duży, bezpieczny otoczony zielenią ogród wyposażony w zjeżdżalnie, huśtawki i piaskownice z którego korzystają dzieci z ośmiu grup. W budynku przedszkola znajdują się sale do zajęć oraz sala gimnastyczna do gier i zabaw, wyposażona w przybory do ćwiczeń gimnastycznych oraz instrumenty do zabaw rytmicznych i tanecznych. W celu stworzenia miłej i ciepłej atmosfery wszystkie pomieszczenia są bardzo kolorowe, udekorowane pracami dziecięcymi.

Zapewniamy dzieciom integralny rozwój wszystkich sfer osobowości, czuwamy nad rozwojem fizycznym, kształtujemy zmysły, uczymy kierowania emocjami , rozwijamy sprawności emocjonalne i społeczne wdrażając prawidłowe normy zachowań w grupie. W codziennej pracy z dziećmi nauczyciele stosują różnorodne metody i formy rozbudzające aktywność twórczą dziecka, zapewniają pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości. Do nich należą: Metoda projektówpolegająca na praktycznym działaniu dotyczącym realizacji pewnego zadania które zaproponowały dzieci lub nauczyciel. Nauczyciel jest tu jedynie osobą wspomagającą, wyzwalającą inicjatywę dziecka. Pomysł na projekt zależy przede wszystkim od zainteresowań dzieci, lub sytuacji problemowej, w jakiej się znalazły. Najlepsze przyswojenie określonej wiedzy przez dzieci to praktyczne działanie. Następstwem  tego jest wzrost odpowiedzialności za własne postępowanie. Dzięki temu dzieci w naturalny sposób dzieci uczą się odpowiedzialności za słowa, czyny, przyswajają zasady współpracy w grupie a przede wszystkim umiejętności dialogu z poszanowaniem praw drugiego człowieka. Dzieci, które doświadczyły swobody inicjowania działań osiągają w późniejszym okresie lepsze wyniki w nauce. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz- jest to metoda słuchowo-wzrokowo-ruchowa, w której ważną rolę odgrywają 3 elementy: element słuchowy (piosenki), wzrokowy (wzory graficzne), motoryczny ( wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Ogólne rzecz biorąc jest to poznawanie wielozmysłowe.

 

 

Matematyka oparta na metodzie E. Gruszczyk – Kolczyńskiej realizacja tego programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. Metoda Ruchu Rozwijająca W. Sherborne ,która gwarantuje prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i pomaga zdobyć poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Stwarza okazję do współdziałania i partnerstwa oraz umiejętności rozluźniania się po okresie koncentracji. Pracę z dziećmi wzbogacamy elementami technik Celestyna Freineta dzięki którym szybciej rozwijają się wszystkie zmysły, sprawność językowa, dzieci chętniej podejmują naukę czytania, są otwarte na różne propozycje, życzliwe. Cieszą się z tego, że same coś odkryły, stworzyły, chętnie podejmują rozmowy na określone tematy, są spontaniczne. Czują się ważne i dowartościowane.

 

 

 

 

 

 

Statut przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadra pedagogiczna :

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycielek, które chętnie doskonalą swój warsztat pracy systematycznie dokształcają się, a przede wszystkim są wrażliwe na potrzeby dzieci.

Dyrektor – mgr Ewa Michalak

GR. 2-latki

Opiekunki:      Anna Jaroszyńska

mgr Katarzyna Czarnucha

GR. 3-latki

Nauczycielki: Aleksandra Kwika

mgr Ewa Michalak

Pomoc Nauczyciela: Irena Zaniewska

GR. 3-4- latki
Nauczycielki:     Marzena Howoruszko
mgr Anna Szewc

Pomoc Nauczyciela: Anna Oleszkiewicz

GR. 4-latki
Nauczycielki:       mgr Alicja Matej
Beata Topolska
GR. 5-latki
Nauczycielki:     mgr Krystyna Kurdziel
mgr Ewelina Król


GR. 5-6 latki
Nauczycielki:      Jadwiga Kłębokowska- Faron
Anna Smolarz

 

GR. 6 latki
Nauczycielki:      Ewa Szafranek
mgr Anna Szewc

GR. 5-6 latki (5h)
Nauczycielki:       mgr  Małgorzata Cielniak

 

Rytmika : mgr Elżbieta Gładosz

Język Angielski : mgr Magdalena Kukuszka

Logopeda: mgr Sylwia Szczygieł

Taniec: mgr Dawid Michalak

Religia : Ks. Piotr Kasprzak
Gimnastyka korekcyjna: mgr Konrad Jakubowski

Kadra administracji i obsługi

Pracownicy administracji:

· Urszula Mazonik- intendentka

Pracownicy obsługi:

· Jadwiga Czarnucha

· Jadwiga Maj

· Agnieszka Pańkowska

· Antonina Podstępska

· Elżbieta Uchańska

· Maria Sęk

· Elżbieta Uchańska

· Iwona Wojczuk

 

Pracownicy kuchni:

 

 • Eugenia Choma- szefowa kuchni
 • Elżbieta Kruk
 • Ewa Osipiuk
 • Danuta Sroczyńska

 

Dozorca,konserwator:

· Marian Bogusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17)

 

kliknij, aby pobrać (dokument Ms Word)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK 2010/2011

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza

ü Dokonywanie diagnozy i analizy osiągnięć dzieci

ü Aktywizowanie dzieci

ü Ustalanie i respektowanie przyjętych norm i zasad prawidłowych zachowań w grupie

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

ü Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci

ü Współpraca nauczycieli

ü Oferta zajęć

ü Wyrównywanie szans edukacyjnych

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

ü Uwzględnianie potrzeb i możliwości środowiska lokalnego

ü Współpraca z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym

ü Losy absolwentów

ü Promocja przedszkola w środowisku lokalnym

ü Współpraca z rodzicami

4. Zarządzanie przedszkolem

ü Współpraca z nauczycielami

ü Warunki lokalowe

ü Baza dydaktyczna

ü Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych

 

 

 

Co oferujemy przedszkolakom

Od lat współpracujemy z wieloma instytucjami kulturalnymi, które wspierają nas w tworzeniu dzieciom warunków do rozwijania przeróżnych zainteresowań. Organizujemy:

· Zajęcia adaptacyjne

· Zajęcia otwarte

· Warsztaty plastyczne w Osiedlowym Domu Kultury

· Wycieczki autokarowe i piesze

· Pikniki rodzinne

· Wystawy prac plastycznych w Centrum Kultury

· Imprezy i uroczystości z udziałem rodziców i dzieci ;Dzień Chłopaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Bal Przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Pożegnanie zimy, Dzień Mamy i Taty ,Dzień Dziecka, Pożegnanie Sześciolatków.

· Koncerty muzyczne i widowiska teatralne

· Organizujemy coroczny Festiwalu Piosenki Przedszkolnej

· Gościmy przedstawicieli różnych grup zawodowych- policjantów, strażaków, pocztowców, pracowników straży miejskiej, służby zdrowia i innych.

· Odwiedzamy różne miejsca pracy: zakład krawiecki, fryzjerski, piekarnię, Komendę Policji, Powiatową Straż Pożarną , Pocztę, Bank, Biuro Podróży czy Przychodnię Lekarską.

· współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną przy organizacji warsztatów dla rodziców;

· Współpracujemy ze Szkołą Podstawowa nr 2 w celu złagodzenia bariery i stworzenia lepszych warunków do adaptacji 5 i 6 latków u progu szkoły

· współpracujemy z Powiatową Siecią Szkół Promujących Zdrowie

· przygotowujemy dzieci do udziału w różnych konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim

Wszystkie w/w przedsięwzięcia i zadania dokumentujemy w formie kroniki w wersji książkowej i elektronicznej.

 

 

Co oferujemy rodzicom

· organizację zebrań ogólnych

· organizacje zebrań grupowych

· spotkania członków prezydium Rady Rodziców

· kontakty indywidualne

· zajęcia otwarte

· spotkania adaptacyjne

· wspólne świętowanie

· rodzinne spotkania, pikniki

· kącik dla rodziców

· pomoc rodziców na rzecz przedszkola

· uroczystości

· gazetkę przedszkolną

· pomoc psychologiczną i logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami i wadami mowy

· dostosowanie jadłospisu do indywidualnych potrzeb dzieci, w diecie których niezbędna jest eliminacja niektórych produktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy

Praca wychowawczo - dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Codzienne zajęcia realizujemy w oparciu o Program wychowania przedszkolnego ,,Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci.”/numer ISBN 978-83-7491-116-0/ Opracowany przez M. Kwaśniewską i W. Żabę Żabińską. MAC 2009 Dopuszczony do użytku przez MEN

Wzbogacamy naszą pracę realizując programy autorskie

 • Program ,,Edukacja regionalna w przedszkolu”- program własny
 • ,,Program edukacji zdrowotnej i wczesnego wspomagania rozwoju ruchowego - Sprawne Rączki”- program własny
 • "Edukacja prozdrowotna”- program własny
 • Oraz inne programy wspierające realizowane w miarę potrzeb

Atmosfera w przedszkolu oparta jest na wzajemnym zaufaniu, szacunku, twórczej aktywności, wiary w sukces każdego dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości, potrzeb i aspiracji edukacyjnych oraz włączeniu rodziców w prace dydaktyczno – wychowawcza jako współpartnerów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zajęcia dodatkowe:

 

· Język angielski – bezpłatne zajęcia 30 minutowe odbywają się 2 razy w

tygodniu w każdej grupie dzieci. Naukę w formie zabawy prowadzi wykwalifikowana nauczycielka języka angielskiego. Wszystkie dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.

 

· Rytmika – bezpłatne zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w każdej grupie . Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane.

 

· Religia - W grupie dzieci 6-cio  letnich odbywają się 2 razy w tygodniu po 30min. Zajęcia są bezpłatne, uczestniczą dzieci chętne.

 

· Gabinet logopedyczny – W placówce organizowane są zajęcia logopedyczne dla dzieci pięcio- i sześcioletnich, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej. Terapia logopedyczna obejmuje: usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy, stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowych oraz prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę. Zajęcia są bezpłatne odbywają się 1 raz w tygodniu.

 

Zajęcia dodatkowe płatne organizowane na wniosek rodziców:

 

· Zajęcia komputerowe - zajęcia 30 minutowe odbywają się raz w tygodniuw małej grupie dzieci. Zajęcia są płatne 28 zł. Uczestniczą dzieci chętne

 

· Gimnastyka korekcyjna – zajęcia 30 minutowe odbywają się raz w tygodniu w małej grupie dzieci. Mają one na celu zapobieganie wadom postawy oraz likwidowanie płaskostopia u dzieci. Zajęcia są płatne 20 zł ,uczestniczą dzieci chętne.

· Taniec - zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu. Dzieci opanowują umiejętność wyrażania ruchem muzyki podczas nauki różnych tańców. Zajęcia są płatne 24zł , uczestniczą dzieci chętne.

Poprawiony (niedziela, 01 września 2019 08:46)