MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Przedszkole Publiczne Nr 2

Numer identyfikacyjny REGON
06070025100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
przedszkole2leczna@onet.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
przedszkole2leczna@onet.pl

Telefon kontaktowy
817520378

Data
2021-03-17
Miejscowość
Łęczna

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. LUBELSKIE

Powiat
Powiat łęczyński

Gmina

Łęczna (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] NIE

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Budynek dwukondygnacyjny z niskim parterem tzn. bez schodów przed wejściem do budynku. Na parterze znajdują się szatnie dla wszystkich dzieci i pięć sal dydaktycznych. Na pierwszym piętrze znajdują się dwie sale dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne i zaplecze kuchenne. Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon połączony ze wszystkimi salami dydaktycznymi, gabinetem dyrektora i referenta.


Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url http://www.przedszkolenr2.leczna.pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-01-24

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:


Adres strony internetowej https://pp2leczna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Zgodność z UdC [ X ] Zgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, - brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu i kontrastu, - załączone dokumenty na stronie są w postaci plików PDF (zeskanowane dokumenty), - filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących. Powody wyłączenia: strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Biuletyn Informacji Publicznej jest zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE


g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE


h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] TAK

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - PDF

Poprawiony (środa, 07 kwietnia 2021 20:23)